క్రెడోకు స్వాగతం, మేము పారిశ్రామిక నీటి పంపు తయారీదారులం.

englisthEN
అన్ని వర్గాలు

ఆటోమేటిక్ పంప్ స్టేషన్

Pump- could not meet your all needs, you may need a turnkey solution

ఆటోమేటిక్ పంప్ స్టేషన్

Automatic pump station control system based on PLC as the local control unit, industrial ethernet, workstations, the database server as the core of distributed real-time process control system, to carry out the informatization construction of pumping station control system, data acquisition, data transmission, data storage, data query, on/off control, personnel management is the integration of modern information control system; The automatic control system of the pump station can provide the intuitive real-time operation state of the unit, real-time alarm state and anti-misoperation logic control, which can greatly reduce the misoperation and slow operation of the operation management personnel. Improve the reliability of pump station operation management.

నిర్వచించబడలేదు

హాట్ కేటగిరీలు